Smag på Dragør

En lokal smagsoplevelse

Om Smag på Dragør

Smag på Dragør er en forening, der søger at fremme interesse og forståelse for lokal og regional madkultur. Dette gøres gennem gastronomiske og kulturelle aktiviteter i og omkring Dragør for at skabe fællesskaber.

Bestyrelsen

Formand:Else Lykke Madsen
Kasserer:Lis Klynge
Sekretær:Preben Rasmussen
Bestyrelsesmedlem:Aase von Bulow
Bestyrelsesmedlem:Per Wulff
Suppleant:Aght Jensen
Suppleant:Ingeborg Espersen

Vedtægter for foreningen Smag på Dragør

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Smag på Dragør.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Dragør Kommune.

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at fremme interesse og forståelse for lokal og regional madkultur.

Stk. 2. Gennemføre gastronomiske og kulturelle aktiviteter i og omkring Dragør.

stk. 3. Skabe fællesskaber gennem gastronomi.

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Medlemskabet er først gyldigt, når kontingent er betalt.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst to ugers varsel med angivelse af dagsorden pr. mail til medlemmerne.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Fremmødte medlemmer kan kun medbringe en fuldmagt.

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af stemmetællere.
  2. Valg af dirigent.
  3. Formandens beretning.
  4. Regnskabsaflæggelse.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår.
  7. Valg af bestyrelsesformand (kun i lige år).
  8. Valg af yderligere to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.
  9. Valg af revisor og en revisorsuppleant.
  10. Eventuelt.

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslagsstiller skal være til stede under generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er modtaget af formanden.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af fire medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en to årig periode, således at der hvert år vælges to medlemmer. Formanden vælges for en to årig periode, og er på valg hvert andet år.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælges næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan vedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er modtaget af formanden.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver andre lokale foreninger, efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

§ 11. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling i 2014 og senest ændret på den ordinære generalforsamling den 15. marts 2018.

Underskrift af dirigent.